Regulamin konkursu Wakacyjnego

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Bartosz Palewski Premium Consulting z siedzibą w Krakowie, NIP: 774-30-96-053

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy Facebooka, będący mieszkańcami Krakowa.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadań opisanych w konkursie. 

4. Konkurs trwa od 19 sierpnia do 3 września do godziny 12:00. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 3 na fanpage'u Haiku SUshi

6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/haikusushi.

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na:

1.1 Zaobserwowaniu profilu Haiku SUshi (jeżeli jeszcze nie jest obserwowany, w przypadku gdy już jest ten punkt należy pominąć). 

1.2 Polubienie postu konkursowego.

1.3 Napisanie w komentarzu, za co najbardziej lubisz w wakacje.

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. 

3. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch. 

4. Konkurs wygrają komentarze, które zdobędą najwięcej reakcji od innych użytkowników facebooka (liczą się zarówno reakcje typu polubienie komentarza, jak i komentarze). 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie

Nagroda 

1. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców. Nagrodą w konkursie jest Zestaw Wakacyjny do wyboru w wersji tradycyjnej lub wegetariańskiej (z menu na stronie www.haikusushi.pl). 

2. Na dostarczenie nagrody umówimy się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej. 

3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.12.2021 po tym czasie Nagroda traci ważność. 

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@haikusushi.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Wakacyjny na Facebooku). 

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Bartosz Palewski Premium Consulting z siedzibą w Krakowie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@haikusushi.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Haiku Sushi. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a). 

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.