REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.HAIKUSUSHI.PL

§ 1 - Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
 2. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa mogą być świadczone Usługi Elektroniczne lub, który może złożyć Zamówienie i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na dostawę Posiłków;
 3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedawcą umowę na dostawę Posiłków lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, o której mowa w § 4 ust. 3-6 Regulaminu;
 5. Newsletter – Usługa Elektroniczna, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu;
 6. Posiłki – posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert prezentowanym przez Sprzedawcę w ramach poszczególnych Restauracji za pośrednictwem Serwisu;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin;
 8. Restauracja – placówka gastronomiczna, prowadzona przez Sprzedawcę;
 9. Sprzedawca – Bartosz Palewski, prowadzający działalność gospodarczą pod firmą: Bartosz Palewski Premium Consulting, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługujący się adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Koletek 11, 31-069 Kraków, NIP: 7743096053, REGON: 141751560, adresem e-mail: kontakt@haikusushi.pl, numerem telefonu: Kraków Centrum – 791-792-424, Kraków Północ – 791-792-222, Kraków Południe – 791-739-223, Lublin – 533-373-338, Poznań – 739-222-692;
 10. Serwis – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.haikusushi.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia oraz uzyskiwać dostęp do Usług Elektronicznych;
 11. Usługi Elektroniczne –wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin;
 12. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Serwisu lub przez telefon, dotycząca zawarcia umowy na dostawę Posiłków przez Sprzedawcę w ramach poszczególnych Restauracji.

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w tym korzystania świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych, a także warunki i zasady zawierania umów na dostawę Posiłków za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin został opracowany zgodnie z Kodeksem cywilny, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumentów. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@haikusushi.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b oraz za pośrednictwem telefonu pod następującymi numerami przypisanymi do poszczególnych Restauracji:
 • Kraków Centrum – 791-792-424,
 • Kraków Północ – 791-792-222,
 • Kraków Południe – 791-739-223,
 • Lublin – 533-373-338,
 • Poznań – 739-222-692
 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin i możliwe jest po wpisaniu adresu elektronicznego www.haikusushi.pl. W każdej chwili Klient może zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej www.haikushushi.pl.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy o dostawę Posiłków przez Klientów.
 3. Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej zgody Sprzedawcy (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione.

§ 3 - Warunki świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 1. W przypadku braku spełnienia wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt a) - c) Regulaminu korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:
 • zapewnienia poprawnego działania Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów;
 • dostosowania strony internetowej Serwisu do preferencji Klientów;
 • tworzenia statystyk z zamiarem ulepszenia struktury strony internetowej Serwisu;
 • powtórzenia przekazu reklamowego Klientom, którzy odwiedzili stronę internetową Serwisu (remarketing). 
 1. Podczas korzystania przez Klientów z Serwisu, pliki cookies zapisywane są przez serwer Sprzedawca na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 2. Stosowanie mechanizmu plików cookies nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Serwis wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google. Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się użytkownik ze stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Z pliku cookies użytkownik może zrezygnować, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez niego przeglądarce. Serwis może nie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików cookies.
 5. Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP mogą być przekazywane przez Sprzedawcę na rzecz Google oraz na rzecz podmiotów trzecich.
 6. W celu złożenia Zamówienia oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Klientowi:
 • wykorzystywania Serwisu w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
 • wykorzystywania Serwisu w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
 • wykorzystywania Serwisu w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych osób;
 • wykorzystywania Serwisu w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
 • wykorzystywania, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Serwisu w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
 • wykorzystywania Serwisu w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Klientów oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
 • wykorzystywania Serwisu w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Klientów lub innych danych;
 • wykorzystywania Serwisu do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu lub Internetu jako takiego dla innych osób, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
 • wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;
 • korzystania z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza;
 • korzystania z Serwisu w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;
 • wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość z Serwisu bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
 • umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Klient nie może w ramach korzystania z Serwisu prowadzić bezpośredniej ani pośredniej reklamy produktów i usług, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 2. W przypadku naruszania zasad korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie, w tym przełamywania przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Serwisu zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem korzystaniu ze strony internetowej Serwisu lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w tym Usługi Elektronicznej Konto Klienta, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) Regulaminu) takiemu Klientowi, a także usunie takie treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi Elektronicznej Konto Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 3. Klienci, korzystający z Serwisu lub na rzecz których Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne, powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia wiążące się z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób, korzystających z sieci Internet.

§ 4 - Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
 • Konto Klienta;
 • Formularz kontaktowy;
 1. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 4 ust. 1 świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może korzystać z Usługi Elektronicznej Konto Klienta, która umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także śledzić stan realizacji złożonych Zamówień na dostawę Posiłków oraz historii zamówień już zrealizowanych. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez:
  • wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu, w tym podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych; Klient, aż do momentu przesłania formularza do Sprzedawcy może poprawić dane wpisane do formularza, wracając do poprzednich pól formularza;
  • zapoznanie się oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z zawartej umowy na dostawę Posiłków zamówionych w Serwisie przez Klienta.
 4. Wypełniony formularz Klient przesyła do Sprzedawcy poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku kończącego proces rejestracji. 
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Klienta. Klient może w każdej chwili dokonać zmian danych podanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Klienta. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Klienta przesyłając do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konto Klienta (w tym celu Klient wybiera służący do tego celu przycisk po zalogowaniu do Konta Klienta – usunięcie Konta następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania). Usunięcie Konta Klienta powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Klienta na przedmiotowym koncie danych. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Klienta przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Klienta podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 6. Klient może skorzystać z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy udostępniony na stronie internetowej Serwisu, umożliwiającej przesłanie przez Klienta wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego do Sprzedawcy. Klient może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy, zamykając stronę internetową Serwisu.
 7. Klient może korzystać z Usługi Elektronicznej Newsletter, podając w tym celu Sprzedawcy posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej lub wybierając odpowiedni przycisk po zalogowaniu do Konta Klienta oraz wyrażając zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na tenże adres poczty elektronicznej informacji handlowych o nowych produktach oraz usługach oferowanych przez Sprzedawcę. Klient może zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter w każdym czasie poprzez naciśnięcie odnośnika znajdującego się w każdej z informacji przesłanej do niego w ramach świadczonej Usługi Elektronicznej Newsletter lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego przycisku dostępnego po zalogowaniu do Konta Klienta. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Klienta przy zawarciu umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter adres e-mail.
 8. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych,  w tym  usunąć Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Klienta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,
  • umieszczania przez Klienta treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Klienta Usługi Elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Klienta adresu poczty elektronicznej, która była użyta do założenia Konta Klienta oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Klienta,
  • otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Klienta, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług Elektronicznych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz Klienta, w tym usunięcia jego Konta Klienta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Klienta w wyniku naruszenia Regulaminu.

§ 5 - Umowa o dostawę Posiłków

 1. Sprzedawca prowadzi Restauracje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o lokalizacji, adresach oraz numerach telefonu prowadzonych przez Sprzedawcę Restauracji znajdują się na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez Sprzedawcę w ramach poszczególnych Restauracji zawiera jej dane adresowe i kontaktowe, menu wraz z aktualnym cennikiem oraz godziny, w jakich możliwe jest składanie Zamówień, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia określonych Restauracji w wyznaczonych przez siebie dniach. O zamknięciu określonych Restauracji w danym dniu Sprzedawca powiadomi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Serwisu. Restauracje, które są zamknięte nie realizują Zamówień.
 4. Ceny zawarte w cennikach poszczególnych Restauracji zawierają podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy Posiłków. O kosztach dostawy Klient poinformowany jest w trakcie składania Zamówienia po podaniu adresu dostawy, a przed przesłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Wysokość kosztów dostawy Posiłków zależy od odległości adresu dostawy od najbliższej Restauracji. Dostawa zamówionych Posiłków na adres znajdujący się w odległości 2 km od adresu najbliższej Restauracji jest nieodpłatna. Za każdy kilometr ponad odległość określoną w zdaniu poprzednim naliczana jest opłata za dostawę w wysokości 2 złotych brutto. Odległość, o której mowa w niniejszym ustępie, oblicza się według najkrótszej możliwej trasy jaką można pokonać samochodem osobowym, wyznaczonej na podstawie strony internetowej: https://www.google.pl/maps.
 6. Klient może złożyć Zamówienie na dostawę Posiłków o minimalnej wartości:
 • 30 złotych – dla zestawów lunchowych;
 • 40 złotych – dla pozostałych Posiłków określonych w menu poszczególnej Restauracji.
 1. Klient może złożyć Zamówienie przez telefon. W tym celu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient podaje nazwę zamawianych Posiłków i ich ilość. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient określa adres dostawy, telefon kontaktowy oraz informuje, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT. Klient przed przesłaniem zamówienia w formie telefonicznej, informowany jest przez Sprzedawcę o danych identyfikacyjnych osoby, z którą prowadzi rozmowę, łącznej cenie za wybrane przez niego Posiłki oraz łącznym koszcie dostawy, a także o wszelkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany jest ponieść w związku z zawartą umową o dostawę Posiłków. Ponadto informowany jest o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Następnie, po telefonicznym złożeniu Zamówienia Klient wskazuje adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia na tenże adres realizacji Zamówienia, w tym wskazania informacji, o których mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu się na Koncie Klienta poprzez wskazanie następujących danych:
 • Imię i nazwisko;
 • Telefon kontaktowy;
 • Adres poczty elektronicznej;
 • Adres dostawy;
 • Zamawiane Posiłki;
 • Informację, czy wraz z dostawą Posiłku Klient chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą dostawę Posiłku;
 • firmę (nazwę), adres siedziby albo adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz NIP – jeżeli Klient, nie będący Konsumentem chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą dostawę Posiłku.
 1. Po wskazaniu danych określonych w § 5 ust. 8 Regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” następuje wysłanie przez system Serwisu Zamówienia do Sprzedawcy, które to Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa na dostawę Posiłku zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania Zamówienia: 
 • informacji o przyjęciu Zamówienia;
 • kosztów dostawy;
 • obowiązujący na dzień złożenia Zamówienia Regulamin w formacie PDF;
 • sposobu płatności – w przypadku Klientów, którzy złożyli Zamówienie telefonicznie.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku chwilowych braków zaopatrzenia lub gdy adres dostawy znajduje się w odległości równej lub większej niż 10 km od najbliższej czynnej Restauracji. Sprzedawca poinformuje Klienta o nie przyjęciu Zamówienia do realizacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 6 - Realizacja Zamówienia

 1. Płatność za zamówione Posiłki następuje przed odbiorem zamówionych Posiłków (płatność z góry) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl (płatność elektroniczna). Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 minut od chwili złożenia Zamówienia. Od tego czasu liczony tej termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta.
 3. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 2 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę informacji, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, w zależności od ilości realizowanych w danym momencie Zamówień. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku złożenia wielu Zamówień przez Klientów, termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie (wydłużeniu). Klient zostanie poinformowany telefonicznie o nowym terminie realizacji Zamówienia, który jednak nie może być dłuższy niż do końca dnia (do godz: 23:59), w którym Klient złożył Zamówienie.
 4. Sprzedawca nie powierza realizacji dostawy podmiotom trzecim, lecz realizuje ją we własnym zakresie.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Posiłki będące przedmiotem Zamówienia bez wad fizycznych i prawnych.
 6. O ile Klient wyrazi taką wolę podczas składania Zamówienia oraz pod warunkiem podania przez niego danych, o których mowa w § 5 ust. 7 lit. g. Regulaminu, wraz z dostawą Posiłku Sprzedawca doręcza Klientowi fakturę VAT dokumentującą dostawę Posiłku.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, Sprzedawca skontaktuje się z nim telefonicznie. Jeżeli dwukrotna próba kontaktu telefonicznego z Klientem okaże się bezskuteczna lub gdy Klient zadeklaruje, że nie może odebrać w danej chwili  zamówionego Posiłku, zostaje on przewieziony do najbliższej Restauracji. W takim przypadku Klient uzgadnia telefonicznie ze Sprzedawcą termin i miejsce ponownej dostawy lub odbioru osobistego zamówionych Posiłków. W razie nieobecności Klienta w chwili ponownej dostawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Posiłki zostaną przewiezione do najbliższej Restauracji (w takim przypadku Klient może odebrać zamówione Posiłki osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru ze Sprzedawcą). Jeżeli Klient po uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedawcą osobiście nie odbierze zamówionych Posiłków lub gdy Klient w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, osobiście nie odbierze zamówionych Posiłków w dniu przewiezienia do Restauracji Posiłków (w godzinach pracy Restauracji) stosuje się odpowiednio § 6 ust. 8 Regulaminu. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości ceny zamówionych a nieodebranych Posiłków oraz kosztów ich dostawy, co nie ogranicza jego uprawnień do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy dostawy Posiłków. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostawy Posiłku.
 9. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do chwili dokonania przez niego płatności. W tym celu Klient przesyła na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub składa telefonicznie rezygnację ze złożonego Zamówienia, podając termin złożonego Zamówienia oraz adres dostawy.
 10. Klient może zmienić złożone Zamówienie najpóźniej do chwili przygotowania Posiłku przez Sprzedawcę. Zmiana Zamówienia po rozpoczęciu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę może nastąpić tylko i wyłącznie za jego zgodą. Jeżeli zmiana Zamówienia pociąga za sobą obowiązek dopłaty, Klient zobowiązany jest do jej dokonania. Jeżeli w przypadku zmiany Zamówienia powstaje nadpłata, Sprzedawca udziela Klientowi zniżki (w wysokości nadpłaty), która jest automatycznie uwzględniana podczas kolejnego Zamówienia. Do zmiany Zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące składania Zamówień telefonicznie. Do zmiany Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek dopłaty stosuje się odpowiednio również § 6 ust. 2 Regulaminu.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na dostawę Posiłków.

§ 7 - Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej: kontakt@haikusushi.pl lub telefonicznie pod numerami: Kraków Centrum – 791-792-424, Kraków Północ – 791-792-222, Kraków Południe – 791-739-223, Lublin – 533-373-338, Poznań – 739-222-692. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”. Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia reklamacji złożonej telefonicznie na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas składania reklamacji. Jeżeli podczas składania reklamacji w formie telefonicznej Klient nie poda adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz adres i termin dostawy Posiłku, jeżeli jej przedmiotem jest przedmiotowa dostawa lub Posiłek.
 3. Wykonawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej, za pomocą którego została zgłoszona reklamacja lub na adres poczty elektronicznej podany podczas rozmowy telefonicznej, podczas której została zgłoszona reklamacja.

§ 8 - Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe Klienta zebrane przez Sprzedawcę są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klienta zgody i wymogami określonymi w powszechnie obowiązującym prawie polskim, a przede wszystkim ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca pozyskuje dane osobowe Klientów poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez Klientów do systemu Serwisu.
 4. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
 • imię i nazwisko lub nazwa (firma);
 • adres dostawy;
 • adres siedziby lub adres głównego miejsca wykonywania działalności – dotyczy Klientów, nie będących Konsumentami;
 • telefon kontaktowy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • NIP – dotyczy Klientów, nie będących Konsumentami.
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawca.
 2. Usunięcie danych osobowych ze zbioru Sprzedawcy jest możliwe tylko wraz z likwidacją Konta Klienta.
 3. Dane osobowe Klientów zebrane przez Sprzedawcę są wykorzystywane w celu:
 • zawierania umów na dostawę Posiłków, w tym powiadomień o stanie Zamówienia;
 • świadczenia Usług Elektronicznych;
 • wystawienia i doręczenia faktury VAT;
 • wysyłania wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. Sprzedawca może za dodatkową zgodą Klienta przetwarzać jego dane osobowe w celachwysyłania informacji handlowych na podane przez Klienta adresy poczty elektronicznej.
 1. Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 9 - Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu.
 2. Sprzedawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 3. Korzystanie przez Klienta z Serwisu lub złożenie Zamówienia po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę o ochronie danych osobowych.
 5. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Postanowienie powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu lub umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawo polskie.
 7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych w Polsce. Wszelkie spory związane z zawarciem, istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub odstąpieniem od umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu postepowania cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.